​​​DAIRY FREE

​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ani

Bakes

​​GLUTEN FREE​

Non-GMO

TM

AniBakes, Inc. Gluten Free Dairy Free Baking Mixes     Phone:  (754) 333-0882      Email:  info@anibakesinc.com